ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usług

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Dyrektor Instytutu:
prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek

Zastępcy Dyrektora:
ds. naukowych
dr hab. inż. Piotr ULAŃSKI, prof. PŁ 
ds. dydaktyki
dr hab. inż. Adam Sikora


Kierownik i administrator strony:
dr hab. inż. Agnieszka DYBAŁA-DEFRATYKA, prof. PŁ

     

      Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (MITR) powstał w 1970 roku w wyniku połączenia Katedry Chemii Fizycznej (kierowanej przez prof. dr hab. Alicję Dorabialską) i Katedry Chemii Radiacyjnej (kierowanej przez prof. dr hab. Jerzego Kroh) jako instytut Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
     Instytut mieści się w budynku MITR przy ul. Wróblewskiego 15 oraz w części Gmachu Chemii przy ul. Żeromskiego 116. Siedzibą Dyrekcji i administracji jest budynek MITR. Znajdują się w nim równieź m. in. laboratoria radiolizy impuslowej, laserowej spektroskopii molekularnej, sonochemii oraz centrum komputerowe. W Gmachu Chemii działają laboratoria fotochemii, radiochemiczne i  izotopowe, syntezy organicznej, spektroskopii mas oraz pracownia modelowania molekularnego.  
      W chwili obecnej w Instytucie zatrudnionych jest 58 pracowników, w tym 14 samodzielnych nauczycieli akademickich (8 profesorów tytularnych). Pracownicy Instytutu prowadzą działalność naukową i dydaktyczną w zakresie chemii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem chemii radiacyjnej i radiochemii, a takźe wielu zagadnień fizyki chemicznej, fotochemii i spektroskopii, fizykochemii polimerów, biofizyki i biochemii.
     MITR współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, przemysłem i innymi instytucjami wykorzystującymi technikę radiacyjną, w tym z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu. Współpraca obejmuje wspólne przedsięwzięcia  badawcze, publikacje i wymianę naukową. Ponadto MITR jest organizatorem szeregu konferencji naukowych. Najwaźniejszą z nich jest Międzynarodowe Sympozjum PULS - Badania Impulsowe w Chemii, Fizyce i Biologii, odbywające się od 1985 roku co 3 lata.
     Instytut jest siedzibą Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) oraz Centrum Doskonałości Zastosowanie Laserów i Biomateriałów w Medycynie.

HISTORIA