Wybierz język
Choose your language
wersja polska
english version

O LABORATORIUM

 

LABORATORIUM LASEROWEJ SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Politechnika Łódzka
Wróblewskiego 15
93-590 Łódź
tel. +48426313175, +48426313162
email: abramczy@mitr.p.lodz.pl

Europejski Uniwersytet Wirtualny

Ogromny postęp obserwowany od początku lat 90. w dziedzinie technologii laserowych doprowadził do rozwoju nowych technik pomiarowych, które stwarzają szansę śledzenia reakcji chemicznych na poziomie molekularnym z niemożliwą wcześniej rozdzielczością czasową lub widmową. Badania procesów ultraszybkich zachodzących w skali pikosekund i femtosekund metodami spektroskopii laserowej przeżywają na świecie okres ogromnego rozkwitu, który został uhonorowany w 1999 roku nagrodą Nobla w dziedzinie chemii dla Ahmeda Zewaila.

Niestety w Polsce ta dziedzina badań ma duże opóźnienia, a pierwsze femtosekundowe układy laserowe do badania procesów ultraszybkich pojawiły się dopiero w 1997 roku.

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej należy do tej wąskiej grupy ośrodków badawczych w Polsce.

Obszar badań w laboratorium LLSM obejmuje:

- Ultraszybkie zjawiska fizyczne i chemiczne, zachodzące w skali pikosekundowej i femtosekundowej, takie jak: fotochemia, procesy przeniesienia elektronu, reakcje utleniania i redukcji w pochodnych ftalocyjaniny będących potencjalnymi sensybilizatorami w fotodynamicznych terapiach medycznych. Badania dotyczą również zastosowania metod laserowych rozdzielczych w czasie do badania ultraszybkich procesów zachodzących w proteinach pełniących ważne funkcje biologiczne w żywych organizmach, m.in. bakteriorodopsynie. a także dynamika lokalizacji i solwatacji elektronu nadmiarowego, dynamika wibracyjna w układach tworzących wiązanie wodorowe oraz w materiałach ciekłokrystalicznych. Wymieniona wyżej grupa tematyczna dotyczy badań podstawowych.

- Drugim nurtem badań prowadzonych w Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej są badania stosowane. Laboratorium LLSM prowadzi badania nad opracowaniem nowoczesnej techniki diagnostycznej metodą światła rozproszonego Ramana dla wykrywania wczesnych zmian nowotworowych w ludzkiej tkance gruczołu piersiowego we współpracy z Oddziałem Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

W Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej zgromadzono aparaturę unikalną w skali kraju, odpowiadającą najwyższym standardom światowym. Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej dysponuje unikatowymi w skali kraju układami laserowymi, w szczególności femtosekundowym układem laserowym i układem laserowym do pomiarów światła rozproszonego metodą rozpraszania Ramana i należy do bardzo wąskiej grupy najnowocześniejszych laboratoriów laserowych w Polsce. Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej dysponując sprzętem badawczym o regionalnym i ogólnokrajowym znaczeniu współpracuje z laboratoriami zagranicznymi z USA, Francji, Niemiec, Kanady, Grecji oraz w ramach Międzyuczelnianego Laboratorium Środowiskowego przyczynia się do dostarczenia środowisku łódzkich chemików nowoczesnej i unikatowej aparatury badawczej.

"Szybka i bezpieczna metoda diagnostyki raka. Wymyślili ją Polacy"- Artykuł o gotowej do komercjalizacji innowacyjnej metodzie biopsji optycznej  oraz wirtualnej analizy histopatologicznej, opartą na pomiarach światła rozproszonego Ramana, zaprojektowanej w naszym laboratorium.- więcej >>>ZDROWIE.DZIENNIK.PL<<<

 

 

evu